Bahá’í Učenja

Bahá’u’lláh je smatrao da postoji jedan Bog, isti Tvorac porepoznat od strane velikih religija svijeta. Takođe je smatrao da su sve veće religije na svijetu faze u postepenom razvijanju i otkriću jedne Vjere. Ovo se takođe naziva ~postepeno otkriće.

Mi vjerujemo da su sve velike religije potekle iz jednog Izvora, Boga, i da sve imaju istu ključnu svrhu-da čuvaju i edukuju ljudsku rasu. Njihovo duhovno jezgro je jedno, ali se razlikuju u svojim sekundarnim aspektima kao što su društvena učenja, koja se mijenjaju u skladu sa potrebama ljudskog razvića.

Princip jedinstva čovječanstva je glavna tačka oko koje su sva učenja Bahá’u’lláh-a  koncentrisana. Iz ovog razloga Bahá’í prate zakone ličnog morala i ponašanja, kao i socijalne zakone i principe, koje sve vidimo kao uspostavljanje jedinstva čovječanstva.

Vjerujemo da je svrha života spoznati i obožavati Boga, prihvatiti vrline i ići naprijed ka civilizaciji koja uvijek napreduje. Jednom kada umremo,naša duša napreduje u sledećem životu gdje nastavlja da se duhovno razvija.

Neki društveni principi

Bahá’u’lláh je mislio da čovjecanstvo, nakon duge i turbulentne adolescencije, sada dostiže zrelost gdje jedinstvo konačno može biti uspostavljeno u globalnom društvu.

Bahá’í Vjera donosi društvene principe pogodne za potrebe globalnog društva.  Mnogi od ovih principa, koji su smatrani radikalnim u vrijeme Bahá’u’lláh-a, sada su mnogo više prihvaćeni  od strane mnogih.

Principi obuhvataju

  • jednakost muškaraca i žena
  • eliminacija predrasuda
  • usvajanje jednakog standarda ljudskih prava za sve ljude
  • univerzalna edukacija za sve
  • uspostavljanje blagostanja za sve nacije
  • harmoniju nauke i religije kao dva komplementarna sistema znanja koja moraju sarađivati zajedno da bi poboljšali čovječanstvo
  • spiritualna rješenja ekonomskih problema i odstranjivanje ekonomskih barijera i restrikcija
  • ukidanje ektrema siromaštva i bogatstva
  • usvajanje svjetskog glavnog jezika, svjetsku skriptu, i univerzalni sistem mjera za težinu i dužinu i valutu.

 Zakon

Bahá’í predavanja uključuju zakone spiritualnog i moralnog života pojedinca i vladavinu i razvoj društva. Prije nego gledamo na ove zakone kao restriktivne,mi ih vidimo kao oslobađajuće.  Vjeru jemo da poboljšavaju naš život i oslobađaju nas od mnogih teških nesreća našeg doba.

Lako vidimo Bahá’í zakone kao napredne za bilo koga ko im se pokorava, ne očekujemo od ljudi koji nisu Bahá’í da ih prate, niti ih kritikujemo ako to ne rade.

Zakoni naših ličnih života uključuju svakodnevnu molitvu, godišnji period posta, pokornost zakonima zemlje i apstinencija od sljedbe ničke politike. Drugi moralni i etički principi uključuju zabranu lošeg govora o nekom ko nije prisutan, preljubnički  seks, kockanje i  upotreba alkohola i droga u svrhe koje nisu medicinske.

Lako Bahá’í učestvuju kao glasači u generalnim izborima, mi se suzdržavamo od predrasuda koje idu u korist određenom uzroku.  Ne pridružujemo se političkim partijama ili frakcijama,kandidujemo za izborne funkcije ili prihvatamo političke sastanke.  Ovo je zbog naših vjerovanja u vitalnoj potrebi za jedinstvom u društvu.  Ovakav pogled nas ne zaustavlja da poštujemo rad i posvećenost izabranim reprezentativcima zemlje.

Zato što vidimo jedinstvo kao neophodan temelj za mir,mi se uzdržavamo od učestvovanja u javnim debatama ili aktivnostima koje remete društvo. Vjerujemo da naš najbolji doprinos društvu može biti sačinjen od rada sa drugima kako bismo pomogli u građenju svijeta koji je jednostavan,miran i ujedinjen.